Prevádzkovateľ osobných údajov

Prevádzkovateľ osobných údajov je: Marketo International s.r.o., I.D.: 26087961, so sídlom 2569/108, 101 00 Praha.

Spracovateľ osobných Údajov

Spracovateľ osobných údajov je: Marketo International s.r.o., I.D.: 26087961, so sídlom 2569/108, 101 00 Praha.

Osobné údaje sú tiež oprávnené na spracovanie akýmkoľvek zamestnancom Správcu.

1. Text súhlasu

Vyberte pred zadaním objednávky

V súlade s článkom 4 nariadenia č. 2200/9 1 písm. 1 písm. Nariadenie Európskeho Parlament a Rada (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a voľným pohybom takýchto údajov zrušenie smernice 95/46/ES (GDPR), ktorá bola januára 2005. 5. 2018,

súhlasím zhromažďovanie, uchovávanie a spracúvanie mojich osobných údajov, ktoré som poskytol Správcovia.

2. Aké údaje sa budú spracúvať

3. Na aké účely sa osobné údaje budú spracúvať a uchovávať

3.1. Osobné údaje, ktoré sú:

prevádzkovateľ bude zhromažďovať, uchovávať a spracúvať na tieto účely:

na zasielanie obchodných a marketingových ponúk a oznámení Správcu

4. Obdobie, počas ktorého sa osobné údaje budú uchovávať

Prevádzkovateľ bude uchovávať osobné údaje tak dlho, ako to bude potrebné. Po najdlhšiu dobu bude prevádzkovateľ uchovávať osobné údaje po dobu 5 rokov.

5. Ako sa budú osobné údaje spracúvať a uchovávať?

Osobné údaje sa budú spracúvať:

stroja (automatizovaného) prostredníctvom počítačov a počítačové programy;

písomne;

6. Práva, informácie a prístup dotknutej osoby k osobným údajom

Ako dotknutej osoby mám právo na prístup k svojim osobným údajom, Mám právo na ich opravu alebo vypustenie alebo,ak je to vhodné, obmedzenia spracovania. Mám právo požadovať informácie o tom, aké osobné údaje sa spracúvajú právo požiadať o vysvetlenie týkajúce sa spracovania osobných údajov.

Okrem toho mám právo namietať proti spracovaní,ako aj právo na prenosnosť údajov (t. j. právo na získanie osobných údajov ktoré som poskytol prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanej strojovo čitateľný formát, pozri. Článku. 20 GDPR).

Mám právo kedykoľvek odvolaťsvoj súhlas bez toho, aby som zákonnosť spracúvania na základe súhlasu udeleného pred jeho odstúpením, ak je spracúvanie založené na článku 11 nariadenia č. 1250/1999 1 písm. 1 písm. alebo článku 11 nariadenia č. 1260/19 1 písm. Týmto spôsobom nie je v prvom rade, kde gdpr. To znamená, že takéto právo nemám, najmä ak je spracúvanie potrebné na splnenie zákonnej povinnosti uplatniteľnej na prevádzkovateľa (najmä povinnosti týkajúce sa lvtč).

Ako dotknutej osoby som informovaný o tom, že svoj súhlas s poskytnutie údajov môžem odvolať vyplnením formulára na webovej stránke na https://www.ozon3.eu/ochrana-osobnich-udaju/ alebo zaslaním e-mailu contact@ozon3.eu .

Ako dotknutej osoby mám právo požadovať informácie o spracúvaní osobných údajov osobných údajov a tieto informácie sú mi povinné bez zbytočných Odklad. Obsah informácií je určený ustanoveniami článku 15 GDPR. Prevádzkovateľ má právo požadovať primeranú platbu za poskytnutie neprekračujú náklady potrebné na poskytnutie informácií.

Ako dotknutej osoby, ak mám pochybnosti o dodržiavaní povinnosti týkajúce sa spracúvania osobných údajov, práva na prevádzkovateľa alebo Úradu na ochranu osobných údajov.

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že spracovanie nemá za následok automatizované rozhodovanievrátane profilovania,ako je uvedené v článku 11 smernice 91/414/EHS. 22 Týmto spôsobom nie je 1 a 4 GDPR.

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že osobné údaje sa nespracúvajú na vedeckého alebo historického výskumu alebo na štatistické účely.

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že osobné údaje bude spracúvať:

stroja (automatizovaného) prostredníctvom počítačov a počítačové programy;

písomne;

7. Záverečné ustanovenia

Ako dotknutej osoby vyhlasujem, že som si vedomý svojich práv v kapitole III nariadenia o GDRP.

Vyhlasujem, že všetky poskytnuté údaje sú presné a pravdivé sa poskytujú dobrovoľne.

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že bude zhromažďovať osobné údaje v rozsahu, v akom potrebné na splnenie účelu a budú spracované len v súlade s požiadavkami Zhromaždené.

Tento súhlas je slobodným a vedomým vyjadrením dotknutej osoby, ktorej obsah je súhlasom dotknutej osoby na spracovanie osobných údajov.

Súhlas s používaním súborov cookie

1. Čo sú súbory cookie

Cookies sú krátke textové súbory, ktoré sú do prehliadača. Umožňujú webovej stránke zaznamenávať informácie o vašej návšteve, napríklad o zvolenom jazyku atď. Nasledujúce návšteva stránky môže byť pre vás jednoduchšia a príjemnejšia. Cookies sú dôležité, pretože bez nich by bolo prehliadanie internetu oveľa viac Zložitejšie. Súbory cookie vám umožňujú lepšie využívať naše webové stránky prispôsobiť jeho obsah vašim potrebám. Cookies používajú takmer každý webovej stránky na svete. Súbory cookie sú užitočné, pretože sa zvyšujú užívateľská prívetenosť opakovane navštevovanej webovej stránky.

2. Typy súborov cookie

Sessional (t. j. dočasné) súbory cookie nám umožňujú prepojiť Vaše individuálne aktivity pri prehliadaní tejto webovej stránky. V keď otvoríte okno prehliadača, tieto súbory sa aktivujú a deaktivujú po zatvorí okno prehliadača. Súbory cookie relácie sú dočasné a po zatvorení prehliadač odstráni všetky tieto súbory.

Trvalé súbory cookie nám pomáhajú identifikovať váš počítač, ak navštívite naše webové stránky znova. Ďalšou výhodou trvalého cookies je, že nám umožňujú prispôsobiť našu webovú stránku Potreby.

3. Používanie súborov cookie

V súlade s ustanoveniami § 89 ods. O 3.00 hod. 127/2005 Z. z., o. elektronickej komunikácie, vo svojej účinnej verzii vám týmto umožňujeme vás informuje, že naša webová stránka používa súbory pre svoje aktivity cookies, t. j. spracovávame vaše súbory cookie vrátane trvalých súborov cookie.

Tento súhlas sa udeľuje na obdobie 5 rokov.

Internetové prehliadače zvyčajne zahŕňajú správu súborov cookie. V rámci nastavení prehliadača môžete manuálne odstrániť, zablokovať alebo zakázať používanie súborov cookie. Pre viac informácií informácie, použite pomoc svojho internetového prehliadača. Ak sú súbory cookie povolené, toto nastavenie internetový prehliadač by sa mal považovať za súhlas so spracovaním osobných údajov. Prehliadač je nástroj sprostredkovanie súhlasu.

4. Účel používania súborov cookie

Ak chcete prispôsobiť obsah a reklamy, poskytovať funkcie sociálneho zabezpečenia, súbory cookie používame na analýzu našej návštevnosti. Informácie o tom, ako ako používate naše webové stránky, zdieľame ich s našimi partnermi v oblasti sociálnych médií, reklamy a analýzy. Pomocou webovej stránky súhlasíte s pripojením nasledujúcich služieb:

Používame súbory cookie, s výnimkou účelu stanoveného v predchádzajúcom len na účely stanovené v podmienkach.